វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

University in Phnom Penh
Open today until 20:30
Header image for the site

Updates

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស


Testimonials

3 years ago
National Technical Training Institute (NTTI) - one of the leading quality institutes of technical and vocational training and education in Cambodia. The institute was officially founded by the Sub Degree No 109 dates back to 24/10/2001 under the governing of Ministry of Education, Youth and Sports.
- Sothearin R
9 months ago
Good institute
- Lion L
4 years ago
Nattional technical.good school engineer for cambodia
- Daran C

Contact Us

Contact

Call now
  • 023 883 039
  • 012 676 792
  • 015 758 758

Address

Get directions
Russian Blvd, Sangkat Teukthla, Khan Sen Sok
Phnom Penh 12102
Cambodia

Opening Hours

Mon:7:30 am – 8:30 pm
Tue:7:30 am – 8:30 pm
Wed:7:30 am – 8:30 pm
Thu:7:30 am – 8:30 pm
Fri:7:30 am – 8:30 pm
Sat:7:30 am – 8:30 pm
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.